Zde najdete přehled doporučené literatury k jednotlivým programům.

CHYTILEK, Roman. Volební systémy. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-548-6

LEBEDA, Tomáš. Volební systémy poměrného zastoupení – mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1523-3

Lebeda, Tomáš. 1998. „Vládní stabilita a volební systém poměrného zastoupení: modelování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny z roku 1996.“ Politologický časopis 5, č. 2, 115–136

Šedo, Jakub. 2014. „Možnosti volebního inženýrství v ČR v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2013.“ In: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Havlík, Vlastimil a kol. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 283–314

GALVAS, Zbyněk, ed. Homo religiosus: vybrané aspekty psychologie náboženství. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2002. ISBN 80-86174-04-2

HOLM, Nils G. Úvod do psychologie náboženství. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál). ISBN 80-7178-217-3

JAMES, William. Druhy náboženské zkušenosti. Praha: Melantrich, 1930. Výhledy.

KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3. dopl. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-312-3

SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků: zdroje, teologie, filosofie, mystika. Vyd. 3., rev. Přeložil Jindřich SLABÝ. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-045-9

SUCHÁNEK, Drahomír a Václav DRŠKA. Církevní dějiny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3719-5

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1

WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. Praha: ExOriente, 2011. Religionistická knihovna. ISBN 978-80-904246-8-5

Jindra, I. W. (2011). How Religious Conte nt Matters in Conversion Narratives to Various Religious Groups. Sociology of Religion , 72(3), 275 – 302

Lofland, J., & Stark, R. (1965). Becoming a World – Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective. American Sociological Review, 30(6), 862 – 875

Rambo, L. R.,Theories of Conversion: Understanding and Interpreting Religious Change“, in Social Compass , 46.3 (1999): 259 – 271

Rambo, L. R., Understanding Religious Conversion, New Ha ven – London: Yale University Press, 1993, 240 p., ISBN 0 – 300 – 06515 – 9

Seggar J., & Kunz, P. (1972). Conversion: Evaluation of a Step – like Process for Problem – solving [Electronic version] . Review of Religious Research , 13(3), 178 – 184

NILSSON, Lennart a Lars HAMBERGER. Tajemství života: [od početí k porodu]. Praha: Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-7180-025-2

JONAS, Rainer. Zázračná cesta na svět: kronika 38 týdnů cesty do života s jedinečnými fotografiemi od početí až k porodu. Praha: Slovart, 2001. ISBN 80-7209-354-1

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5

SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0217-2

MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. Psychologická literatura. ISBN 80-04-25236-2

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7367-124-7

FIALOVÁ, Ludmila. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-87-7

WEISS, Petr. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-558-x

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 8086429199

BOHATOVÁ, Milena. Potrat ano-ne, aneb, Na pokraji života. Praha: Grada, 2000. Strom života. ISBN 80-7169-922-5

LABÁTH, Vladimír. Riziková mládež: možnosti potencionálnych zmien. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. Série učebnic pro obor sociální práce. ISBN 80-85850-66-4

MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8

KOVAŘÍK, Jiří, Věduna BUBLEOVÁ a Kateřina ŠLESINGEROVÁ. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-957-7

Anonymní a utajený porod

Těhotenství nezletilých a jeho důsledky na psychosociální vývoj